Venkovní osvětlení

Přejete si navrhnout venkovní osvětlení?
Kontaktujte nás na info@ledsviti.cz nebo +420 602 658 319

Proč si nás vybrat? Osvětlili jsme například Stadion Slavia nebo Rádio Impuls.

 

Venkovní osvětlení lze použít na mnoha místech a můžeme ho zhruba rozdělit do tří kategorií.

Sportovní osvětlení se týká především osvětlení různých sportovišť, jako jsou fotbalová hřiště, tenisové kurty, basketbalová hřiště a další,  (baseballové hřiště, golfová hřiště). Při výběru osvětlení pro tyto oblasti je třeba podrobně analyzovat vizuální požadavky jednotlivých sportů. Například rychlost míče na fotbalovém hřišti je relativně nízká a požadavky na osvětlení mohou být relativně nízké; zároveň, pokud je potřeba přímý přenos fotbalového zápasu, jsou požadavky na osvětlení a rovnoměrnost relativně vysoké. Přestože na tenisovém kurtu není mnoho diváků, je požadovaná osvětlenost tenisového kurtu také velmi vysoká, protože míč při hře má vysokou rychlost.

Na naši realizaci osvětlení fotbalové stadionu SK Slavie Praha se můžet podívat zde.

Venkovní osvětlení průmyslových a dopravních ploch, včetně doků, nákladových nádraží, nakládacích a vykládacích stanic, letišť, venkovních skladů, veřejných prací, parkovišť a dalších míst. Venkovní osvětlení v těchto oblastech může zajistit jejich bezpečný a efektivní provoz v noci. Oblasti, které vyžadují instalaci osvětlovacího zařízení, lze z hlediska rozložení světla rozdělit na dva typy:

  • první je oblastí, která vyžaduje dobrou horizontální osvětlenost (patří sem např. nákladní nádraží)
  • ruhá je oblastí, která vyžaduje dobrou vertikální osvětlenost (patří sem např: doky a nakládací/vykládací stanice)

V druhém případě budou na vysokých věžích instalovány reflektory, aby byly zajištěny vizuální požadavky (vertikální osvětlení) pracovníků na jeřábu.

Venkovní osvětlení ostatních budov, včetně čerpacích stanic, prodejních míst, billboardů, krajinného osvětlení a vnějšího osvětlení továrních budov. Ve skutečnosti lze do tohoto typu venkovního osvětlení zařadit kromě osvětlení komunikací na ulicích také osvětlení komunikací v areálech, obytných čtvrtích a parcích.

Normy pro venkovní osvětlení
Pro simulaci venkovního osvětlení popsanou v předchozí části je třeba zvolit normu osvětlení. Existuje mnoho norem pro osvětlení, například EN 13201 pro silniční osvětlení, CIE 88 pro osvětlení tunelů, EN 12464-2 pro vnitřní osvětlení atd. Normy týkající se venkovního osvětlení, jimiž se zabývá tento článek, jsou především EN 12193-2018 a EN 12464-2:2014. První z nich je určena pro osvětlení stadionů a druhá pro simulace osvětlení v jiných venkovních prostorách, jako jsou čerpací stanice, parkoviště, doky a letiště.

Normy pro osvětlení venkovních sportovišť
V každém sportu je konkurence stále tvrdší. Dobré osvětlení je pro hráče i diváky stále důležitější. Aby bylo možné držet krok s tímto trendem, musí osvětlení stadionů/sportovišť splňovat odpovídající normy. Norma EN 12193-2018 poskytuje odpovídající normy pro osvětlení sportovišť. Tato evropská norma se zabývá sportovním osvětlením, které má zajistit dobré vizuální podmínky pro hráče, fotbalisty, rozhodčí, diváky a přenosy ČTÚ. Hlavním účelem normy je poskytnout požadavky na osvětlení a odpovídající návodná doporučení pro kvalitní sportovní osvětlení prostřednictvím následujících metod.

  • 1. Optimalizace vnímání vizuálních informací používaných při sportovních událostech
  • 2. Udržení lepší úrovně vizuálního výkonu
  • 3. Zajistit přijatelný vizuální komfort (dobrá rovnoměrnost a přiměřený jas).
  • 4. Omezit oslnění při sportovních akcích

Normy osvětlení pro venkovní pracoviště

Mělo by být zajištěno dostatečné a vhodné osvětlení, aby lidé mohli účinně a přesně vykonávat zrakové úkoly na venkovních pracovištích, zejména v noci. Úroveň viditelnosti a pohodlí požadovaná na mnoha venkovních pracovištích závisí na typu a době trvání činnosti. Norma EN 12464-2:2014 specifikuje požadavky na úkolové osvětlení z hlediska množství a kvality osvětlení pro většinu venkovních pracovišť a jejich přidružených prostor. Kromě toho uvádí doporučení pro správnou praxi v oblasti osvětlení. LEDSviti.cz považuje dodržování podmínek této normy za velmi důležité pro simulaci osvětlení těchto venkovních pracovišť.

Výběr standardů osvětlení

Pro venkovní sportoviště
V závislosti na kategorii venkovního sportovního osvětlení se může jas sportoviště pohybovat od 75 do 750 luxů. Existují také požadavky na rovnoměrnost osvětlení, maximální hodnotu oslnění a schopnost podání barev světelných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že každé sportoviště a úroveň sportu, pro který je vhodné, vyžaduje jiné požadavky na osvětlení. Věřím, že podle vysvětlení osvětlení třídy I, II a III si můžete vybrat, která úroveň osvětlení je pro potřeby vašeho sportoviště nejvhodnější.

Třída osvětlení I: Soutěže nejvyšší úrovně, jako jsou mezinárodní a domácí soutěže, obvykle vyžadují velkou kapacitu diváků a velké potenciální pozorovací vzdálenosti. Do této úrovně lze zařadit i špičková tréninková hřiště. U některých sportů mohou být požadavky řídících orgánů vyšší než hodnoty uvedené v této normě. Například norma FIFA pro osvětlení hlavního stadionu bude vyšší než norma EN 12193-2018.

Třída osvětlení II: Soutěže střední úrovně, jako jsou soutěže regionálních nebo místních klubů, obvykle zahrnují střední kapacitu diváků a střední pozorovací vzdálenosti. Tréninky vyšší úrovně někdy také využívají tuto úroveň požadavků na osvětlení.

Třída osvětlení III: Zápasy nízké úrovně, jako jsou místní nebo malé klubové zápasy, obvykle bez diváků. Do této třídy osvětlení spadají také všeobecné tréninky, sportovní (školní) a rekreační aktivity.

  • a) Všechny hodnoty osvětlení uvedené v tabulce se vztahují na hlavní soutěžní prostor PA. Kromě toho, pokud je v normě uvedena celková plocha (TA), měl by být požadavek na její osvětlení ≥ 75 % hlavní plochy (PA) a rovnoměrnost ≥ 75 % hlavní plochy (PA) uvažovaného pohybu.
  • b) Pro dosažení lepší rovnoměrnosti by U1hor mělo být ≥ 50 % U2hor
  • c) Při volbě úrovně osvětlení je třeba zohlednit standard soutěže a pozorovací vzdálenost diváků. Čím vyšší je standard soutěže, čím větší je pozorovací vzdálenost diváků, tím vyšší úroveň osvětlení by měla být zvolena.
  • d) Vertikální osvětlenost, některé sportovní akce nebo soutěže na vysoké úrovni mají také požadavky na vertikální osvětlenost, v případě potřeby musíme vertikální osvětlenosti věnovat zvláštní pozornost.

Konkrétní specifikace pro jednotlivé venkovní sportoviště si můžete prohlédnout, či stáhnout zde.

Pro venkovní pracoviště
Referenční body pro výběr norem osvětlení na ostatních venkovních pracovištích jsou odlišné. Níže uvádíme výběr norem osvětlení pro parkoviště, čerpací stanice a doky.

U parkovišť se příslušná norma osvětlení vybírá především podle objemu dopravního proudu. Pokud je dopravní tok vysoký, měly by být vysoké i požadavky na osvětlení; pokud je dopravní tok nízký, lze požadavky na osvětlení odpovídajícím způsobem snížit.

Pro provozní oblast přístaviště v docích lze normu osvětlení zvolit podle provozních charakteristik a náročnosti provozu provozní oblasti. Například krátkodobá nakládka a vykládka zboží a nepřetržitá nakládka a vykládka zboží v této oblasti, jeřáby a otevřené plošiny pro nakládku zboží atd. by měly být požadavky na osvětlení pro ně odlišné. Tyto údaje lze použít jako referenční pro výběr vhodných norem osvětlení.

U čerpacích stanic mají vjezd a výjezd z čerpací stanice, dočasné stání a skladování vozidel, tankovací ostrůvek a prostor pro odečet plynoměru odlišné normy osvětlení. Můžeme se odvolat na příslušné normy, abychom správně rozmístili světla v jednotlivých oblastech a splnili požadavky na osvětlení.

Rozměry venkovních ploch

Rozměry venkovních sportovišť

Sportoviště má hrací plochu, která je hlavní plochou, a celkovou plochu, která je určena pro další účely.

Hlavní oblast (PA)
Každý sport má hlavní hrací plochu (například plochu v rámci hřiště na basketbal nebo fotbal), která je definována jako hlavní plocha. Obvykle se jedná o skutečnou plochu "hřiště" vytyčenou pro daný sport (např. fotbal, basketbal), ale u některých sportů, jako je tenis, volejbal, stolní tenis, zahrnuje plocha PA i další hrací plochu kolem vyznačené plochy.

Celková plocha (TA)
Celková plocha označuje dodatečnou bezpečnostní plochu mimo soutěžní hřiště, např. pro fotbal a basketbal. Vzhledem k ostré fyzické konfrontaci tohoto typu sportu je třeba vymezit další plochu (mimo ohraničení), aby se zajistila náhodná zranění způsobená fyzickou konfrontací sportovců. Rozměr( vyznačený níže je hrací plocha, zatímco plocha mimo ohraničení patří k celkové ploše.

Rozměry venkovních pracovišť
Rozměry ostatních venkovních ploch se značně liší, některá pracoviště mají pravidelné obrysy, jako například čerpací stanice, a jiná mají složité ohraničení. Proto je pro tento druh venkovního osvětlení nejlepší mít při potvrzování rozměrů k dispozici rozměr projektu ve formátu DWG. Ten nám řekne velikost a tvar plochy, abychom ji mohli vložit do našeho softwaru pro osvětlení. Některé projekty zároveň jasně upozorní na stožáry, na kterých jsou svítidla umístěna, což je velmi výhodné pro uspořádání rozmístění svítidel v našem návrhu osvětlení. V případě potřeby můžeme samozřejmě upravit i nerozumné rozložení, aby bylo osvětlení rozumnější.

Rozložení návrhu venkovního osvětlení

Pro venkovní sportoviště
Po potvrzení velikosti stadionu a norem pro osvětlení je třeba potvrdit rozmístění svítidel, což zahrnuje především umístění stožárů a jejich výšku. Vzhledem k prostorovým omezením zde bereme jako příklad fotbalové hřiště, kde se zaměříme na výběr polohy a výšky stožáru veřejného osvětlení. Na menších stadionech se obvykle používají levnější boční svítidla a po obou stranách hřiště lze instalovat osm stožárů světel o výšce 12 až 20 metrů. U stadionů, které jsou větší nebo vyžadují televizi, by použité osvětlovací zařízení nemělo vytvářet rušivé stroboskopické efekty. U stadionů s tribunami kolem sebe se obvykle používá metoda instalace osvětlovacího zařízení na čtyřech vysokých věžích (velmi vysokých, zpravidla 30-60 metrů). Tato metoda může zabránit oslnění, ale náklady jsou vysoké. Tento druh osvětlení je vlastně podobný následujícímu běžnému uspořádání osvětlení.

Níže je uveden přehled počtu stožárů, výšky a počtu světel pro ostatní sportoviště.

Pro venkovní pracoviště
Pro ostatní venkovní plochy, jako jsou parkoviště a doky, najdeme umístění sloupů v souborech DWG v předchozí části. V případě čerpací stanice by se obvykle měla světla s LED přístřeškem umístit mezi dvě benzinová čerpadla, aby se dosáhlo lepšího horizontálního i vertikálního osvětlení pracovních ploch. Další podrobnosti si můžete přečíst v dalších blozích týkajících se osvětlení čerpacích stanic.

 

 

Kde už svítíme

 

Jsme LEDsviti.cz a rozsvítíme Váš život... 

+420 602 658 319 

info@ledsviti.cz

Rádi vám se vším poradíme a zodpovíme všechny otázky, které k LED osvětlení budete mít.

aaa_sklad_tym_ledsviti

 

Realizujte s námi Váš projekt

Všechny realizace Všechny
Stadion Slavia Slávie
Rádio Impuls Realizace Rádio Impuls
Vinárna Andy Vinárna
Sportovní hala Jablonec Hala Jablonec
Cukrárna Justin Cukrárna Justin

Affiliate program